Privacyverklaring

Murray’s Regiment Pipes & Drums hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens; altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat betekent dit voor u?

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot louter de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen opdat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Wij zullen geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, of wanneer dit wettelijk verplicht is;
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist;
 • Bij toestemming van betrokkenen wordt uw naam, email-adres en telefoonnummer bewaard voor eventuele toekomstige samenwerkingen;
 • U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben;
 • U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij;
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doeleinden:

 • Persoonsgegevens zoals naam, email-adres en eventueel telefoonnummer worden enkel gebruikt om contact te leggen en/of te onderhouden.
 • Gebruikte foto’s zijn enkel ter informatie en promotie.

Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebben of bezwaar willen maken, neem dan contact op via info@murraysregiment.nl.